top of page

Декларация за поверителност 

Служба по трудова медицина АВИЦЕНА зачита Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как използваме Вашите лични данни и за какви цели. 

1. МЦ АВИЦЕНА ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 130193129
Седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Стрелбище ,ул.“Орехова гора“№17б
тел: 0894363074 ; e-mail: mc_avicena@abv.bg; Интернет страница www.mc-avicena.com
Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: clinic@mc-avicena.com

2. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на: 
а) сключване с МЦ АВИЦЕНА ЕООД  и  изпълнение на договор, по който физическото лице е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор;
б) изпълнение на законови права и задължения на МЦ АВИЦЕНА ЕООД във връзка със сключването и изпълнението на договорите по б. „а“;
в) спазване на законово задължение, което се прилага спрямо МЦ АВИЦЕНА ЕООД
г) обработването е необходимо  за реализиране на права и интереси на МЦ АВИЦЕНА ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;
д) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, за продукти и услуги във връзка с осъществяваната  от МЦ  дейност , за продукти и услуги на трети лица, предлагани от МЦ  по силата на сключен договор, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг);
е) налице е някое от другите условия по чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

3. МЦ АВИЦЕНА  обработва следните лични данни и категории лични данни:
а) име, идентификационен номер, дата и място на раждане, гражданство, документ за самоличност;
б)  демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене;
в) данни за контакт, например: адреси, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;
г) местоположение;
д) данъчна и осигурителна информация;
е) данни за месторабота, длъжност/професия; 
ж) данни за гражданско състояние, семейно положение, свързани лица.
з) данни за физическата идентичност – лицеви изображения, глас, почеркови признаци.

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:
а) сключен договор с МЦ АВИЦЕНА , по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или
б) предоставено съгласие на физическото лице, или
в) реализиране на права и интереси на МЦ, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или
г) изпълнение на законови задължения на МЦ АВИЦЕНА 
д) налице е някое от другите условия по чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.

5. Личните данни, събирани и обработвани от МЦ АВИЦЕНА, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
а) публични органи и институции, СЗОК ,РЗИ ,както и други лица, на които МЦ АВИЦЕНА  е длъжна да предостави лични данни по силата на законова разпоредба; 
б) лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на МЦ АВИЦЕНА;
в) лица, с които МЦ АВИЦЕНА е сключила договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и/или предоставяне на услуги;
в) лица, които по силата на договор с МЦ АВИЦЕНА посредничат при предоставянето на продукти и услуги по медицински дейности от хуманното здравеопазване;
г) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. 2 цели, МЦ АВИЦЕНА е възложила обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например: разработване и поддръжка на системи на МЦ; съхранение на данните; контрол на достъпа до помещенията на МЦ и др.;
е) банки, платежни организации и системи, обслужващи безналични плащания и преводи.

6. Предоставянето на лични данни на МЦ АВИЦЕНА при сключването на договор, както и при вече установени търговски или професионални отношения с МЦ АВИЦЕНА може да представлява договорно или законово изискване. В случай че данните не бъдат предоставени, МЦ АВИЦЕНА  може да не бъде в състояние да предостави продукт или услуга. Последиците от непредоставяне на съгласие са посочени в документа, в който се дава съгласието или се посочват изрично от МЦ АВИЦЕНА преди даване на съгласието. 

7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от МЦ  лични данни. 

7.2. Физическите лица имат право да получат данните от МЦ във вида и по начина, определени в закона и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от МЦ пряко да прехвърли данните им на друг администратор, когато това е технически осъществимо и при наличие на основанията за това.

7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на МЦ, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или за целите на директния маркетинг, както и да оттеглят дадените от тях съгласия, по един от следните начини: 
1. Чрез обаждане на тел. 
2. Чрез изпращане на e-mail: 
3. Чрез писмено уведомление до МЦ.

Оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттегляне на съгласието, личните данни могат да бъдат обработвани от  МЦ за други цели, ако е налице основание за обработване на данните по т. 4, различно от съгласието.

7.4. Физическите лица могат да упражнят правата си на посочените в т. 1 (Длъжностно лице по защита на личните данни) и т. 7.3.  адреси и телефони за кореспонденция след надлежна идентификация.

8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02/91-53-518, 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

9. МЦ  съхранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се обработват на основание договорни взаимоотношения  - за периода на съществуване на договора  и за срок не по-кратък от 50години, считано от прекратяването на съответният договор;
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие  - до оттегляне на съгласието;
в) когато данните се обработват за реализиране на права и интереси на МЦ  , които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса. 


След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, МЦ  може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя ще продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани. 
 

bottom of page